Varsling

Spin Off sitt læringsmiljø skal være preget av inkludering og nulltoleranse for mobbing og trakassering. Her finner du informasjon om rutiner rundt varsling.

Hva er varsling?

Varsling er å gi informasjon om alvorlige kritikkverdige forhold, primært lovbrudd og brudd på allmenne etiske normer.

Varsling kan særlig være aktuelt hvis elever eller ansatte blir oppmerksom på følgende:

  • uetiske, ulovlige eller straffbare forhold knyttet til lærings- eller arbeidsmiljøet
  • misbruk av myndighet
  • feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse
  • at medelever eller medarbeidere blir mobbet, trakassert eller diskriminert i forbindelse med sitt virke ved skolen

Hva skjer når man varsler?

Hvem mottar saken din?

Saken din kan sendes inn på 3 ulike måter:

  • Til skolens leder: livgreli@spinoff.no som vil vurdere saken din og hvem som må involveres for å løse den på best mulig måte.
  • Til skolens mail: post@spinoff.no som sender den videre til et av styrets medlemmer som vil vurdere saken din og hvem som må involveres for å løse den på best mulig måte.
  • Anonymt til skolens postadresse. Varselet vil bli mottatt av skolens leder som vurderer saken og dens videre behandling.

Hva skjer videre med saken?

Du vil få en bekreftelse innen én – 1 –  uke på at meldingen er mottatt (gjelder ikke anonyme varsler).

Du vil innen 3 uker få informasjon om videre saksgang.

Hvis saken inneholder sensitive opplysninger, vil disse bli unntatt offentlighet og saken vil bli behandlet fortrolig. Det innebærer at ditt navn ikke blir kjent for flere enn det som er nødvendig for videre behandling i saken.

Saksbehandler vil ta kontakt med deg om det er behov for ytterligere opplysninger for å belyse saken. Hvis du blir innkalt til en kartleggingssamtale, kan du ha med deg en person, som medelev/kollega eller tillitsvalgt.

Hvis du anses å være part i saken, vil du bli informert om sakens utfall.

Det skal være trygt å varsle

Varsler vil ikke være anonym, men saken vil bli behandlet konfidensielt av ansatte som har taushetsplikt både underveis, og etter saken er avsluttet (unntak av anonyme varsler).

Hvem vil få vite at du varsler?

Ditt navn vil ikke bli kjent for flere enn det som er nødvendig for å behandle saken. Den som anklages for noe har rett til å vite om anklagen, få innsyn og få mulighet til å uttale seg. Det vil i de fleste saker innebære at den som blir anklaget vil kunne få vite hvem som har varslet.

Det er også mulig å varsle anonymt per brev. Vær oppmerksom på at anonyme anklager mot ansatte eller medelever sjeldent vil kunne føre til sanksjoner. Skolen vil i de fleste saker trenge å vite hvem du er for å kunne følge opp saken.

Den som mottar ditt varsel, plikter igangsettelse av undersøkelse og tiltak.

Støtte

Den som behandler saken, vil følge deg opp med samtale underveis og etter at saken er avsluttet. Det kan være lurt å diskutere saken med noen før du melder den inn. Dette kan for eksempel være tillitsvalgt. Vedkommende kan delta på møter sammen med deg og gi deg støtte underveis dersom du ønsker dette.

Å varsle kan være vanskelig fordi du må beskrive det du har opplevd for de som skal undersøke saken. Du kan også bli bedt om å vitne dersom det blir en rettssak. Vær forberedt på at du kan oppleve motstand og fornektelse fra berørte i saken, noe som kan føles ubehagelig.

Dokumentasjon

Ta vare på dokumentasjon som underbygger saken (e-poster, SMS, brev, bilder o.l.). Skriv ned hva du har opplevd så raskt som mulig etter hendelsen.

Alle sensitive dokumenter i saken blir unntatt offentlighet og saken blir behandlet fortrolig. Det innebærer at ditt navn ikke blir kjent for flere enn det som er nødvendig for videre behandling i saken. Hvis det avdekkes kritikkverdige forhold, vil tiltak igangsettes for at avdekkede forhold opphører.

Ved påstand mot påstand

Vær forberedt på at skolen kan ha begrensede muligheter for å sanksjonere overfor en ansatt hvis det ikke finnes bevis for at det har skjedd noe kritikkverdig. Ditt varsel kan allikevel ha betydning for at det samme ikke skjer igjen.

Vern mot gjengjeldelse og uavhengig kontroll

Som varsler har du et lovmessig vern mot gjengjeldelse. Det innebærer at det er ulovlig  å utsette deg for gjengjeldelse på grunn av varslingen. Eksempel på slik ulovlig gjengjeldelse kan være nedsatt karakter eller andre negative handlinger rettet mot deg på grunn av varslingen.

Politianmeldelse

Hvis hendelsen er straffbar, vil du kunne bli oppfordret til å politianmelde forholdet. Spin Off kan også på eget initiativ velge å politianmelde en sak.

Falsk anklage

Vær oppmerksom på at det er straffbart å anklage noen på falskt grunnlag.

Varslers rettigheter

Hvis du selv ikke er part i saken, men sier fra om forhold du har fått kjennskap til, vil du ikke bli del av videre saksgang. Saksbehandler vil ta kontakt med deg om det er behov for ytterligere opplysninger for å belyse saken. Du vil få bekreftelse på at saken er mottatt og beskjed når saken er avsluttet.

Hvis du sier fra om noe alvorlig du selv har vært utsatt for ved skolen, vil du bli part i en sak. Som part i en sak har du rett til å bli hørt og vil alltid bli invitert til en samtale for å kunne legge frem din versjon av saken. Til samtalen kan du gjerne ha med deg en person. Det kan være en venn, en advokat, et familiemedlem eller tillitsvalgt. Det vil bli skrevet referat fra møtet som du kan gi innspill til.

Du vil som part bli holdt orientert om behandling og utfall av saken så langt det er mulig på grunn av taushetsplikt overfor tredjepersoner.

Rettigheter til den som blir anklaget for noe kritikkverdig

Enkeltpersoner som blir anklaget for kritikkverdige forhold har rett til å få vite om anklagen, få innsyn i saken og få uttale seg. Den eller de som blir anklaget vil bli innkalt til egne møter for å få saken belyst fra flere sider. Hvis en ansatt viser seg å være ansvarlig for alvorlig kritikkverdige forhold knyttet til sitt arbeid ved skolen, kan det fremmes personalsak.

Alle parter i saken vil få beskjed når saken avsluttes.

Skolen plikter å følge: Opplæringsloven, Kapittel 9 A. Elevane sitt skolemiljø og Arbeidsmiljøloven, Kapittel 4. Krav til arbeidsmiljøet.